Članstvo

V humanitarni odzivni center se lahko vključijo vse nevladne organizacije,
ki imajo interes in kapacitete za delovanje na mednarodnem humanitarnem področju.

Pogoji članstva

1) Članica centra lahko postane vsaka nepridobitna organizacija, ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje:

 • je ustanovljena kot društvo, zveza društev, zasebni zavod ali ustanova in vpisana v ustrezni register pri pristojnem organu za registracijo,
 • aktivno deluje na področju humanitarne pomoči in razvoja,
 • ima sedež v Republiki Sloveniji,
 • zaprosi za članstvo skladno s tem protokolom, tako da na mrežo naslovi prošnjo za članstvo z vsemi potrebnimi prilogami.

2) Prošnja organizacije za članstvo v centru vsebuje:

 • oznako, da gre za prošnjo za članstvo v centru,
 • dokazilo o vpisu v ustrezen register pri pristojnemu organu za registracijo (izpisek iz registra ali potrdilo o vpisu v register),
 • ustanovitveni akt organizacije,
 • izjavo, da prosilec sprejema ta protokol in bo ravnal po njem.

3) V obdobju trajanja projekta o odobritvi članstva odloča dvočlanska komisija sestavljena iz predstavnika Platforme SLOGA in predstavnika Ustanove »SKUPAJ«. Po končanem projektu je komisija razpuščena, članice pa izvolijo svet centra, ki po končanem projektu odloča o strateških odločitvah centra, vključno s članstvom.

4) Članstvo v centru preneha z izstopom  ali izključitvijo članice:

 • članica iz centra izstopi, tako da na center naslovi pisno izjavo o izstopu,
 • članico se izključi iz centra, če ne upošteva protokola delovanja centra, ne spoštuje načel delovanja centra in ne izpolnjuje dolžnosti iz podpoglavja 3.2.3.

Podrobnosti glede članstva

Pravice članic Humanitarnega centra

 • da aktivno delujejo v okviru centra,
 • da dajejo pobude in predloge za delovanje centra,
 • da uživajo in koristijo vse ugodnosti, ki jih center nudi svojim članicam,
 • da so seznanjene z načinom delovanja centra.

Dolžnosti članic Humanitarnega centra

 • da spoštujejo in izvršujejo ta protokol in odločitve sveta centra,
 • da predlagajo in volijo koordinatorja centra,
 • da vestno in zanesljivo izpolnjujejo zaupane naloge,
 • da z lastnim prizadevanjem in vzorom pomagajo pri uresničitvi namenom, ciljev in nalog centra,
 • da upoštevajo potek koordinacije humanitarne akcije,
 • da nemudoma sporočijo zavodu kakršnekoli spremembe, ki bi lahko vplivale na izpolnjevanje pogojev članstva v centru.

Članice Humanitarnega odzivnega centra

Humanitarno društvo ADRA Slovenija

Humanitarno društvo ADRA Slovenija

s projekti na področjih izobraževanja, zdravja, enakopravnosti in družbene vključenosti dosega merljive in trajne spremembe v družbi.

Podpri

Društvo Up

Društvo Up

Človekoljubno dobrodelno društvo UP Jesenice deluje na izobraževalnem, socialno-varstvenem in humanitarnem področju na lokalni, državni in mednarodni ravni.

Ekvilib Inštitut

Ekvilib Inštitut

se osredotoča na pomen človekovih pravic za večjo učinkovitost razvojnega sodelovanja, zvišanje ravni družbene odgovornosti vseh akterjev družbe in raziskuje spremembe, ki jih pravice naredijo v življenju izključenih posameznikov.

Slovenska karitas

Slovenska karitas

Poslanstvo organizacije je skrb za človekovo dostojanstvo in zagovorništvo revnih. Deluje tudi na področju mednarodne humanitarne in razvojne pomoči, predvsem na območju Balkana in podsaharske Afrike, in izvaja projekte osveščanja na področju globalnega učenja.

Humanitarna organizacija Merhamet

Humanitarna organizacija Merhamet

nudi pomoč posameznikom ali družinam pri premagovanju socialnih stisk in jim omogoča kakovostnejši način življenja.

Luč upanja

Luč upanja

Društvo trenutno vso pozornost in energijo usmerjajlo v pomoč šoli Piali Ashar Alo v Indiji.

Zavod Povod

Zavod Povod

za kulturo in razvoj mednarodnih odnosov v kulturi se ukvarja z mednarodnim razvojnim sodelovanjem in doseganjem ciljev trajnostnega razvoja prek raziskovanja, zagovorništva, izobraževanja ter izkustvenega in medkulturnega učenja.

Platforma SLOGA

Platforma SLOGA

Platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, ki združuje slovenske NVO.

Društvo SOBIVANJE

Društvo SOBIVANJE

razvija pozitivno in dolgoročno vizijo za pravičnejšo družbo, ki terja sonaravni in vzdržnostni razvoj, čistejše, varnejše in bolj zdravo okolje ter omogoča boljšo kakovost življenja vsem

Zavod Global

Zavod Global

Zavod za globalno učenje in razvoj projektov spodbuja procese učenja in delovanja, ki poudarjajo soodvisnost in posameznikovo vpetost v globalno dogajanje ter ponuja strokovno podporo pri razvoju, vodenju in izvedbi projektov.

Zavod KROG

Zavod KROG

deluje na področju človekovih pravic, humanitarnega dela, razvojnega sodelovanja, medkulturnega dialoga, prostovoljstva, izobraževanja in kulture. Posebno pozornost namenja socialno ogroženim, žrtvam nasilja in vojne ter etničnim skupinam.

Podpri

Želite tudi vi postati člani Humanitarnega odzivnega centra?