V humanitarni odzivni center se lahko vključijo vse nevladne organizacije, ki imajo interes in kapacitete za delovanje na mednarodnem humanitarnem področju.

POGOJI ČLANSTVA 

1) Članica centra lahko postane vsaka nepridobitna organizacija, ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje:

  • je ustanovljena kot društvo, zveza društev, zasebni zavod ali ustanova in vpisana v ustrezni register pri pristojnem organu za registracijo,
  • aktivno deluje na področju humanitarne pomoči in razvoja,
  • ima sedež v Republiki Sloveniji,
  • zaprosi za članstvo skladno s tem protokolom, tako da na mrežo naslovi prošnjo za članstvo z vsemi potrebnimi prilogami.

2) Prošnja organizacije za članstvo v centru vsebuje:

  • oznako, da gre za prošnjo za članstvo v centru,
  • dokazilo o vpisu v ustrezen register pri pristojnemu organu za registracijo (izpisek iz registra ali potrdilo o vpisu v register),
  • ustanovitveni akt organizacije,
  • izjavo, da prosilec sprejema ta protokol in bo ravnal po njem.

3) V obdobju trajanja projekta o odobritvi članstva odloča dvočlanska komisija sestavljena iz predstavnika Platforme SLOGA in predstavnika Ustanove »SKUPAJ«. Po končanem projektu je komisija razpuščena, članice pa izvolijo svet centra, ki po končanem projektu odloča o strateških odločitvah centra, vključno s članstvom.

4) Članstvo v centru preneha z izstopom  ali izključitvijo članice:

  • članica iz centra izstopi, tako da na center naslovi pisno izjavo o izstopu,
  • članico se izključi iz centra, če ne upošteva protokola delovanja centra, ne spoštuje načel delovanja centra in ne izpolnjuje dolžnosti iz podpoglavja 3.2.3.